Nieuws

29/03/2019

Belgische aardappelverwerking kende een recordgroei in 2018 en overschrijdt de kaap van de 5 miljoen ton verwerkte aardappelen.

Voor 2019 staat de sector echter voor grote uitdagingen als gevolg van het slechte groeiseizoen 2018 – 2019.

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking, kan voor 2018 de overschrijding van de kaap van de 5 miljoen ton verwerkte aardappelen aankondigen. Dit is een absoluut nieuw record en nog opvallender is het feit dat het om de sterkste stijging op jaarbasis gaat sinds de jaren ’90. Ter herinnering : in 1990 werd zo’n 500.000 ton aardappelen verwerkt tot frieten, pureeproducten, chips of vlokken en granulaten. 28 jaar later kan de sector een stijging met 1.000 % voorleggen. België is intussen de grootste exporteur ter wereld van diepvriesaardappelen en dit in meer dan 150 landen. De term ‘Belgian fries’ maakt intussen deel uit van het internationale voedingsimago van ons land, met zijn chocolade, bieren en frietjes. Maar gans de Belgische aardappelketen bouwde mee aan de groei : naast de landbouwers, waarvoor de aardappelteelt binnen de akkerbouw de meest belangrijke bron van inkomsten werd, kenden ook de leveranciers van diensten en machines een opvallende groei. Steeds meer worden ook zij wereldspelers moet innovatieve producten en technologie.

Het verbruik van aardappelen als grondstof steeg in 2018 met 11,6 %. Dit is veruit de sterkste stijging in de geschiedenis van deze nog relatief jonge tak van de Belgische voedingsindustrie.

Stijging in tewerkstelling en investeringen vormen de basis voor een verdere duurzame groei.

De sector blijft verder investeren in de toekomst, en dit zowel op het vlak van kwantiteit als kwaliteit. Duurzaamheid vormt een rode draad in dit verhaal. Inspanningen worden geleverd op het vlak van duurzame aardappelteelt, milieuvriendelijke productie en logistiek.

Ook de tewerkstelling kent een opvallende groei met een stijging van 8 % t.o.v. 2017. Momenteel werken 4762 arbeiders en bedienden in deze toch sterk geautomatiseerde sector.

Ook voor de toekomst blijft de ‘duurzame groei’ van de Belgische aardappelverwerking gegarandeerd, immers met bijna 311 miljoen Euro werd in 2018 opnieuw een record aan investeringen in de sector genoteerd.

De redenen voor deze opvallende evolutie is vooreerst te vinden bij de aanhoudend groeiende vraag aan aardappelproducten op de wereldmarkt. De steeds groeiende middenklasse in Azië en Zuid-Amerika stimuleert de vraag naar convenience voedingsmiddelen, en de Belgische frietjes maken hiervan deel uit. De Belgische aardappelverwerkende industrie is gelokaliseerd in het hart van het Europese teeltgebied en kan gebruik maken van steeds meer professionele operatoren en een uniek logistiek netwerk met vlakbij gelegen wereldhavens.

Anderzijds heeft de Belgische aardappelsector gebruik gemaakt van het grote aanbod aan aardappelen in de tweede helft van het seizoen 2017-2018 als gevolg van een recordoogst aan aardappelen. Ondanks de tegenslag van het teeltseizoen 2018-2019 met de uitzonderlijke droogte en herhaalde hittegolven, was het aanbod aan aardappelen in de tweede helft van 2018 groot. Heel wat partijen bleken slecht te bewaren en werden – in overleg met de telers – verwerkt in de herfst van 2018.

Daarnaast investeren de Belgische verwerkingsbedrijven ook steeds meer in promotie en de uitbouw van hun commercieel netwerk. Ter illustratie de campagne in Zuidoost Azië i.s.m. VLAM en APAQ-W en de Europese Commissie, die het verhaal van de ‘Belgian fries, from the heart of Europe’ ook in dat deel van de wereld een grotere bekendheid heeft gegeven.

Niet alles rozengeur en maneschijn.

De langdurige droogte en hoge temperaturen tijdens het groeiseizoen 2018 -2019 hebben echter grote schade aangericht aan de Belgische aardappelketen.

Niet enkel zal de lage opbrengst van de oogst 2018 wellicht een grote impact hebben op de bedrijfsresultaten van alle operatoren in de Belgische aardappelketen, ook dreigde het jarenlang opgebouwde vertrouwen in deze sterke familiale KMO-sector dooreen geschud te worden.

De landbouworganisaties en Belgapom hebben zoveel als mogelijk de dialoog tussen de betrokken bedrijven bij de uitvoering van de contracten gestimuleerd. Ook zetten ze verder in op de realisatie van een Brancheorganisatie aardappelen, die dit overleg een vaste basis moet verlenen.

Handel en industrie hebben verder hun kwaliteitseisen aangepast als deel van de oplossing voor de problemen, weliswaar met kortere frietjes als gevolg.

De hoge aardappelprijzen op de vrije markt resulteerden mee in een stijgende prijs voor de afgewerkte producten, wat de concurrentiepositie t.o.v. andere productielanden niet gunstig heeft beïnvloed.

Daarenboven tracht de Belgische en Europese industrie hemel en aarde te bewegen om ook de Europese Commissie ervan te overtuigen een krachtdadig einde te maken aan de onterechte antidumpingmaatregelen vanuit een aantal landen. Niet enkel brengen ze schade toe aan de betrokken bedrijven, maar bovendien wordt een onterecht negatief imago gecreëerd van deze dynamische sector, die zich heeft uitgebouwd tot een wereldspeler zonder systematische overheidsondersteuning.

De moeilijke omstandigheden van het seizoen 2018-2019 hebben ook een invloed op het aanbod en de kwaliteit van het aangeleverde pootgoed, wat mogelijks ook het volgende seizoen kan beïnvloeden.

Tot slot kijkt de sector ook met grote onzekerheid de nakende beslissing van de Europese Commissie tegemoet om de kiemremmer CIPC niet langer toe te laten. Dit middel is sinds mensenheugenis in gebruik. Recente studies zullen wellicht resulteren in het intrekken van de toelating. Gelukkig heeft de sector zelfs met het onderzoeksproject Reskia (residuarme kiemremming) i.s.m. Flanders Food het initiatief genomen om de toepassing van alternatieve middelen te onderzoeken. Maar hiermee moet nog verder in de praktijk leren mee omgegaan worden en de sector zal  geconfronteerd worden met grote investeringen in de aardappelbewaring.

Belgapom roept de Vlaamse en Waalse overheid om hun de telers hierbij te begeleiden en ondersteunen. Van Europa verwacht de sector de volle medewerking om ook een oplossing te vinden voor risico’s als gevolg van de historische contaminatie van de bewaarloodsen.

Naar een online teeltadvies via WatchITgrow.

In het kader van de duurzame groei van de sector willen Belgapom en zijn bedrijven de volle steun verlenen aan het WatchITgrow platform van VITO. Dit instrument dat gebruik maakt van satellietgegevens en tal van andere informatiebronnen is de opvolger van het Belspo-project Ipot dat Belgapom mee heeft opgezet.

Belgapom heeft zijn leden opgeroepen om telers die in het kader van hun contract voor 2019 hun percelen ingeven via WatchITgrow en de nodige teeltgegevens hieraan toe te voegen, hiervoor een premie uit te betalen.

Deze gegevens worden door VITO gebruikt om een AI (artificial intelligence) gestuurd teeltadvies uit te bouwen. Telers kunnen gedurende de komende 2 jaar gratis gebruik maken van het jaar na jaar verder uitgebouwde online teeltadvies. Daarna zal het systeem betalend worden, maar het zal ook zich ook steeds verder ontwikkelen in adviezen en waarschuwingen.

Inzage in het oogstprognosemodel wordt beperkt tot de teler zelf – die dit kan delen met zijn afnemers indien hij dit zelf wenst. Het is belangrijk erop te wijzen dat VITO de enige partij is die toegang heeft tot deze data.


20/03/2019

FVPhouse sluit succesvol project rond circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor AGF af

In het kader van de subsidieoproep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanuit MVO Vlaanderen diende FVPHouse, die de Belgische aardappel, groente en fruit groothandel & verwerking vertegenwoordigt, in september 2017 een projectvoorstel in.

De bedoeling van dit projectvoorstel was om Samen naar een circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor groenten en fruit te werken!

Het project overspande de volledige internationale agrovoedingsketen (toeleveranciers en afzetmarkten, import en export) voor aardappelen, groenten en fruit. In samenspraak met de sectorbedrijven, de samenwerkingspartners uit de keten (intervisiegroep) en de brede stakeholdergroep (stakeholderpanel) werd gedurende iets ruim dan een jaar een leer- en verbetertraject van engagement opgezet om naar concrete acties over te gaan. Dit gebeurde onder begeleiding van een ervaren MVO-expert, Anouk Van de Meulebroecke van slidingdoors.be. De ledenbedrijven van FVPhouse vzw werkten aan de versterking van de duurzaamheidsstrategie of meten/evalueren van de prestaties aan de hand van een duurzaamheidsverslag. Hierbij werd steeds gekeken naar de UN Sustainable Development Goals en werden de duurzaamheidsverslagen volgens de GRI-richtlijnen uitgewerkt.

Hierbij werd o.a. gewerkt rond volgende concrete doelstellingen:

- preventie van voedingsafval en voedselverlies, sluiten van de voedingsketen door afval en nevenstromen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen
- sluiten waterkringloop door hergebruik, zuivering en recyclage van waterstromen
met minder maatschappelijke ongelijkheid, ook buiten onze bedrijven en voorbij onze grenzen
- voor duurzamere productie- en consumptiepatronen: hoe kunnen we onze milieu-impact terugdringen, ons energieverbruik reduceren en logistiek verduurzamen? hoe helpen we de consument de juiste aankoopkeuze te maken tussen seizoensgebonden, lokale producten, importproducten, diepvries, enz.?

Het eindresultaat is een MVO sectorpaspoort voor de Belgische AGF handel & verwerking dat alle bedrijven in de sector op de goeie weg moet zetten bij het opmaken van duurzaamheidsverslagen. Een duidelijk stappenplan helpt een bedrijf dit te vertalen in een duurzaamheidsstrategie.

Daarnaast konden 10 vooraanstaande bedrijven een mooi duurzaamheidsrapport opleveren dat gebruikt wordt voor de interne en externe communicatie rond duurzaamheid.


01/03/2019

Belgapom, Boerenbond en VITO bundelen de krachten voor een duurzame aardappelteelt

Op 28 februari 2019 hebben Boerenbond – Belgapom en VITO de krachten gebundeld om de wereldwijde koploperpositie van België in de aardappelteelt en -verwerking te versterken via de verdere uitbouw van het WatchITgrow platform.

WatchITgrow is een Belgisch informatieplatform voor de digitale opvolging van aardappelvelden met behulp van verschillende databronnen.  Data van satellietbeelden vormen hierbij de basis, verder aangevuld met o.a. weersgegevens, bodemdata, IoT-data en operationele data over teeltwerkzaamheden.

Het langetermijndoel van WatchITGrow is om de opbrengsten van de individuele aardappeltelers te verbeteren en een duurzamere teelt te realiseren.  Door zo omvattend mogelijk alles in kaart te brengen wat er op en naast een veld gebeurt en deze data d.m.v. big data analytics en machine learning algoritmes te analyseren kunnen we op termijn geautomatiseerd advies afleveren aan individuele telers.

In een eerste fase wordt er gefocust op de verzameling van alle teelt-gerelateerde data in één centraal en onafhankelijk platform met garanties voor data-privacy, data-security, en data-access. Om de gestelde privacy te garanderen werd gekozen voor de technologische onderzoeksinstelling VITO als beheerder van dit dataplatform.

Actieve gebruikers van WatchITGrow die hun perceelsfiches digitaal aanleveren, ontvangen een financiële bonus van minimum 250 euro en maximum 750 euro per afnemer. Hiermee willen de afnemers de aardappeltelers niet alleen stimuleren meer digitaal te gaan werken maar ook belonen voor hun inspanningen.

Naast een financiële bijdrage voor de verdere uitbreiding van het WatchITgrow platform voor de Belgische markt,  zullen Boerenbond en Belgapom het gebruik van de applicatie actief promoten naar de hele aardappelsector.

www.watchitgrow.be

 


27/02/2019

Van Brugge naar de Andes

Siebe Moeyaert houdt van originele trajecten. Terwijl de meeste ingenieursstudenten hun stage redelijk dicht bij huis doen, trok Siebe helemaal naar Ecuador. Niet naar een bedrijf, zoals de meeste van zijn collega’s, maar naar de aardappelboeren.

Nog zo’n opmerkelijke koers: de meeste studenten halen hun ingenieursdiploma na een wiskundige richting in het aso, maar Siebe Moeyaert uit Gistel deed industriële wetenschappen in het VTI in Torhout. Dus tso, en dan universiteit? “Misschien uitzonderlijk, maar industriële wetenschappen is net een heel goede voorbereiding op een wetenschappelijke master, zoals industrieel ingenieur. Toen ik naar Brugge kwam, vond ik hier trouwens mijn halve klas terug. En de overstap was ook niet lastig. Voor mijn klasvrienden en mezelf was de stof van het eerste jaar makkelijker dan voor mijn jaargenoten uit het aso.”

In het VTI had Siebe meegewerkt aan een groepsproject voor de laatstejaars. Via Rotary en de Belgische afdeling van de internationale ngo-koepel Trias waren ze in contact gekomen met de problematiek van de aardappelboeren in de Andes.

“Met onze klas in het VTI hebben we toen een was- en sorteermachine voor aardappelen gemaakt. Die draait intussen al enkele jaren.”

“Toen ik naar Brugge kwam, was dat afgerond, en stond ik er eigenlijk niet langer bij stil. Pas toen we een onderwerp voor een masterproef moesten vinden, schoot het me te binnen dat de boeren ook weleens nood zouden kunnen hebben aan een weeg- en verpakkingsmachine.”

Nieuwe machine, nieuwe markt

In de zomer van 2018 trok Siebe voor twee maanden naar Ecuador, waar hij de plaatselijke situatie leerde kennen en aanvoelen. Toen hij terugkwam, begon hij aan zijn masterproef, eerst met 3D-plannen, die voor constructie ter plaatse omgezet moeten worden naar 2D. Dat doen de huidige laatstejaars van het VTI. “Zelf focus ik me nu vooral op het prototype. Bij Deprez Construction in Kortemark helpen de mensen me heel enthousiast.”

“Als het prototype klaar is, later dit voorjaar, ga ik weer naar Ecuador, om de constructeurs daar te helpen met de productie van de machine. Die wordt geïnstalleerd in de hangar van Conpapa, een landbouwcoöperatieve van zo’n vierhonderd boeren.

De aardappelen zullen in de hangar met mijn machine gewogen en verpakt worden, snel en precies. Dan brengt Conpapa de aardappelen naar de markt. We kunnen ook kleine verpakkingen aan, klaar voor de winkel. Dat is een nieuwe markt voor de boeren, die trouwens een faire prijs krijgen.”

“Ik zal ook de was- en sorteermachine een update geven. Mijn nieuwe machine wordt daar trouwens aan gekoppeld. Je stelt het gewicht in dat je in de bak of de zak wenst te krijgen.

Eerst brengt een brede lopende band het grootste deel van het gewicht naar zijn bestemming. Een smallere band vult aan, exact tot het ingestelde gewicht. Klaar.”

“De techniek is mooi, maar ik vind het vooral goed om te weten dat ik er de mensen echt mee hélp. Ik kom ook in contact met heel wat hulpverleners, mensen uit de technische of transportsector. Ik zoek ook sponsoring, via de media, een paar maanden geleden ook via de Warmste Week. Een belangrijk deel van de financiering vond ik via de leden van Belgapom, dat de bedrijven in de Belgische aardappelbranche groepeert.

En dat allemaal voor een masterproef! Zalige gedachte.” (lm)

Bron : Campuskrant


27/02/2019

Belgapom introduceert zijn ambassadeur van de Belgische friet, James Bint, ook in Mexico tijdens de economische missie.

Tijdens de Belgische economische missie voorgezeten door Hare Koninklijke Hoogheid prinses Astrid nam binnen de grote delegatie namens de Belgische voedingssector onder de vlag ‘Food.be, small country, great food’ ook de Belgische aardappelsector een belangrijke plaats in.

Snel stijgende export van Belgische diepvriesfriet naar Mexico

Nu reeds is België de grootste exporteur van diepvriesaardappelen ter wereld, en ook de export naar Mexico stijgt zienderogen. Op deze traditioneel op Noord-Amerika georiënteerde markt is België nu reeds de derde invoerder van diepvriesfriet. Vorig jaar steeg de uitvoer uit ons land met 282 % tot zo’n 10.000 ton.

De Belgische bedrijven willen verder investeren in deze groeimarkt, zeker nu het NAFTA-akkoord tussen de VS, Canada en Mexico begin 2020 vervangen wordt door het USMCE-akkoord, waarvan de impact op de handelsrelaties van de VS met Mexico nog onduidelijk is.

Belgapom onderzoekt ook de mogelijkheden op fytosanitair vlak om eventueel ook de export van verse aardappelen naar Mexico te faciliteren. Dat land produceert immers slechts 65 % van zijn behoefte aan aardappelen.

Succesvol Belgapom persevent

Tijdens een druk bijgewoond persevent georganiseerd i.s.m. FIT en ingeleid door de Belgische Ambassadeur in Mexico, dhr. Antoine Evrard, situeerde dhr. Philippe Muyters, Minister van Economie van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse en Belgische aardappelketen binnen een kader van rijke traditie en samenwerking en een voortdurende inspanning op het vlak van innovatie.

Hij illustreerde dit aan de hand van de samenwerking van Belgapom en de bedrijven binnen de Vlaamse speerpuntcluster Flanders Food, waar tal van innovatieve projecten zijn opgestart. Ook met het Waalse Wagralim lopen diverse bedrijfsprojecten. De sector gelooft ook in ‘artificial intelligence’ zoals het WatchITgrow-project van VITO aantoont. Naast de opvolging van de aardappelpercelen via satellietfotografie wil men de komende jaren ook een online teeltadvies uitbouwen gebaseerd op een brede databank die alle nieuw ontwikkelde ziektebeheersmodellen kan integreren. Dit moet een duurzame aardappelteelt verdere kansen bieden in de Belgische aardappelregio, centraal gelegen in het Europese aardappelteeltgebied.

Ook de nieuwe pilootfabriek in Kortrijk in het kader van het Interreg-project Veg-I-Tec in Kortrijk moet de Belgische aardappel- en groenteverwerking kan innovatie op het vlak van processen en producten stimuleren.

James Bint, de ambassadeur van de Belgische frietkotcultuur nu ook in Mexico.

Tot slot bracht Belgapomsecretaris Romain Cools een overzicht van de Belgische aardappelketen met de nadruk op de typisch Belgische frietkotcultuur. Deze authenticiteit - erkend tot nationaal immaterieel erfgoed - vormt samen met de dynamiek van de ganse aardappelketen de basis voor deze unieke sector. De Belgische aardappelverwerking wil nu ook de Mexicaanse consument in staat stellen het rijkelijke gamma aan streetfood met de echte ‘papas fritas Belgas’ te verrijken.

Een 20-tal food journalisten en bloggers namen de proef op de som en genoten samen met de genodigden van de heerlijke frietjes geserveerd in een typische Belgische frietzak met een Mexicaanse chipotle saus. Een fris Belgisch biertje en enkele heerlijke Belgische pralines ronden deze tasting af. En de Belgische ambassadeur van de frietkotcultuur James Bint zag dat het goed was.

De Belgische frietjes waren ook present op het ‘Sabores de Bèlgica’ event, georganiseerd door AWEX, van de Belgische voedingssector, waarop ook de bedrijven Agristo en Mydibel aanwezig waren. En natuurlijk kon de druk bijgewoonde slotreceptie in het historische kader van het Colegio de San Idefolso in het Centro Historico van Mexico Stad niet afgerond worden zonder een pakje Belgische friet en een selfie met James Bint.


28/12/2018

Imagine a world without potatoes

Het Internationaal aardappelcentrum CIP lanceerde op het World Potato Congress 2018 in Cuzco Peru de idee om een wereldwijde promotiecampagne voor de aardappel op te zetten onder de slogan : 'Imagine a world without potatoes'.

Iedereen die op een of andere wijze te maken heeft met de aardappel kan hierop inspelen : vanaf 2019 t.e.m. 2020 zal over de ganse wereld de vraag gesteld worden of men zich een 'wereld zonder aardappelen' kan voorstellen.

KMO-leden van Belgapom kunnen via de federatie zich inschrijven in deze actie. Grotere bedrijven doen dit via het CIP.

Aarzel niet en doe mee ! Want ook u kan zich toch geen wereld zonder aardappelen voorstellen ?

Meer info via deze brochure.

 


28/08/2018

World Potato Congress geeft boeren in Andes extra boost via project Trias

Trias was dit voorjaar één van de blikvangers op het World Potato Congress in Peru. De contacten die tijdens dit evenement gelegd werden met diverse partners, werpen vruchten af.

Het World Potato Congress verenigt om de drie jaar duizend onderzoekers en professionals uit de wereldwijde aardappelsector. Congresvoorzitter Romain Cools programmeerde voor de editie van dit voorjaar een presentatie van de projecten die Trias samen met een aantal lokale boerenorganisaties uitvoert in het Andesgebergte, de bakermat van de aardappel.

Generator voor vrieskamer

'We zijn tijdens het evenement interessante mensen tegen het lijf gelopen', vertelt Lieve Van Elsen, regiodirecteur van Trias Andes. 'Neem bijvoorbeeld de verkopers van zaden en meststoffen. Vroeger waren deze bedrijven niet geïnteresseerd in de kleine boeren van Conpapa of Coopagros. Maar tijdens het World Potato Congress hebben ze het potentieel van deze boerenorganisaties en hun leden ontdekt. Voor de boeren is dat interessant omdat de bedrijven ook technische assistentie verlenen.'

Opmerkelijk is dat ook de nationale overheden in de Andeslanden wakker geschud zijn. In Peru was de overheid zodanig onder de indruk van de nieuwe vrieskamer bij de aardappeltelers van Coopagros dat ze prompt een generator ter beschikking stelde om de installatie van elektriciteit te voorzien. Daardoor is de vrieskamer operationeel, maar er moet nog gesleuteld worden aan de kwaliteit van de gevriesdroogde aardappelen. Daarvoor zet Trias een samenwerking op poten met het ILVO, de Hogeschool Gent, de universiteit van Andahuaylas en het Internationaal Centrum voor de Aardappelen in Peru.

500.000 dollar

In Ecuador heeft landbouwminister Rúben Flores na het World Potato Congress ambitieuze plannen ontvouwd. 'We kregen de kans om met de minister te praten', zegt Van Elsen, die enthousiast is over de 500.000 dollar die Flores zopas vrijgemaakt heeft voor de aardappelsector in Ecuador. 

'De aardappelteelt in Ecuador zal een extra impuls krijgen met investeringen in bedrijfsvoorlichting, de kwaliteitsbewaking van het pootgoed en de bouw van nieuwe bewaarloodsen. Als model dient de loods van Conpapa, die enkele jaren geleden gebouwd werd met steun van Trias Andes en onze Vlaamse partners. De Ecuadoraanse overheid zal bovendien de chipsfabriek subsidiëren van Agropapa, een andere boerenorganisatie waar Trias mee samenwerkt', vertelt de regiodirecteur.

Vlaamse coalitie

Ook de Vlaamse partners van Trias Andes blijven niet bij de pakken zitten. In het kader van zijn masterproef elektromechanica maakt Siebe Moeyaert momenteel in Ecuador het design van een weeg- en verpakkingsmodule voor de aardappeltelers van Conpapa. Die module zal gekoppeld worden aan de was- en sorteerinstallatie die twee jaar geleden gebouwd werd met de steun van Boerenbond, Belgapom en het VTI in Torhout. Het design van de nieuwe module zal als basis dienen voor detailtekeningen die leerlingen van het VTI dit najaar maken voor hun geïntegreerde proef.

Trias heeft de voorbije tien jaar gebouwd aan de Vlaamse coalitie die haar schouders zet onder de aardappelen in het Andesgebergte. In 2008 werd Belgapom aan boord gehaald in het kader van het Internationaal Jaar voor de Aardappel. Daarna zijn in verschillende stappen ook partners als Rotary, het VTI, het VLTI, het ILVO en de provincie West-Vlaanderen tot het samenwerkingsverband toegetreden.

Hoewel Peru en Ecuador tegenwoordig middeninkomenslanden zijn, hebben de miljoenen boerengezinnen in het Andesgebergte het nog altijd moeilijk om een levensstandaard op te bouwen die wij als 'normaal' beschouwen. Hun dorpjes liggen meestal geïsoleerd, ver weg van kwaliteitsvolle basisdiensten op het vlak van gezondheid en onderwijs. Uitgedrukt in productiewaarde is de mijnbouw de belangrijkste sector, maar het is de landbouw die voor tewerkstelling zorgt. De lage inkomens en de zwak uitgebouwde infrastructuur zorgen ervoor dat veel jongeren wegvluchten van het platteland.


10/08/2018

Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in de aardappelsector

Vrijdag 10 augustus 2018 werd overleg gepleegd tussen Agrofront (ABS/BB/FWA) en Belgapom om de toestand in de aardappelsector te bespreken. De uitzonderlijke weersomstandigheden van 2018 zorgen op het terrein voor problemen. Het voorjaar was zeer nat wat zorgde voor een latere plantdatum dan normaal. De extreme droogte- en hitteperiode die daarop volgde zorgde voor belangrijke en niet te voorziene opbrengstdervingen en mogelijke kwaliteitsverliezen. Door het uitvaardigen van een captatieverbod waren aardappeltelers niet meer in de mogelijkheid de schade te beperken.

Bij de vroege aardappelen lopen de opbrengstverliezen hoog op met een ondermaatse sortering, wat resulteert in kleinere knollen. De leden van Belgapom erkennen dit probleem en hebben hun kwaliteitseisen bijgesteld. Voor de bewaaraardappelen is de situatie nog onduidelijk; met de regen van de laatste dagen is er nog hergroei mogelijk, maar ook daar kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn. De situatie varieert van regio tot regio en naargelang de variëteit. Dit wordt ook bevestigd door proefrooiingen van PCA/FIWAP. In de tweede helft van september wordt de situatie voor de bewaaraardappelen geanalyseerd en opnieuw besproken tijdens een gezamenlijk overleg.

De extreme weersomstandigheden van 2018 worden zowel door Agrofront als Belgapom erkend als een niet te voorziene en uitzonderlijke situatie. Als gevolg daarvan roept  Belgapom haar leden op  om in overleg te gaan met individuele telers die hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen. Een uniforme regeling is niet mogelijk; wel wordt gestreefd naar een  duurzame oplossing waarbij met  de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden.

Een globale aanpak van deze problematiek op lange termijn is aangewezen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de brancheorganisatie aardappelen waarvan de oprichting voorzien is op Interpom –primeurs in november 2018.

Bron : Belgapom / Boerenbond / FWA / ABS 


06/07/2018

Marc Van Herreweghe nieuwe voorzitter van Belgapom

De algemene vergadering van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, heeft Marc Van Herreweghe aangeduid als algemeen voorzitter. Hij volgt Marc Seru op die na twee termijnen van 3 jaar statutair niet meer verkiesbaar was.

Marc Van Herreweghe is de CEO van het aardappelverwerkend familiebedrijf Mydibel in Moeskroen.

Hij begon zijn internationale carrière bij British American Tobacco, één van ’s werelds toonaangevende multinationals met 44 fabrieken in 42 landen. Zijn parcours bij BAT is indrukwekkend en hij werkte zich op tot Group Head of Manufacturing, verantwoordelijk voor alle fabrieken van de groep. Hij is een expert in People Leadership, Business Integration & Transformation, Operational Excellence, Industie 4.0 en Mergers & Acquisitions.

Hij werkte nadien als consultant voor verschillende internationale bedrijven onder andere als Associated Vice-President van IDC (International Data Corporation), wereldleider in Market intelligence, Advisory Services en Research. Daarnaast zetelt hij in verschillende raden van bestuur.

Marc Van Herreweghe was ook sinds begin dit jaar voorzitter van het sectiebestuur verwerking binnen Belgapom.

Tijdens zijn dankwoord wees hij op de noodzaak voor de snel groeiende aardappelsector in ons land om gebruik te maken van de beschikbare technologische middelen om de ganse aardappelketen beter op elkaar af te stemmen. Dit kan alle schakels in de keten ten goede komen, aldus de nieuwe voorzitter.

Maar daarnaast moet de aardappelsector meer dan ooit zijn belangen verdedigen : ons land heeft een ideale bodem en klimaat voor de aardappelteelt. De groei van de aardappelverwerking tot een toonaangevende industriële speler in de globale agrovoedingssector plaatst ons voor tal van nieuwe uitdagingen. Denken we maar aan de gevolgen van de klimaatsverandering, de toenemende druk van ziekten en plagen en de beschikbaarheid van arbeidskrachten over de vraag naar een steeds duurzamere productie en de druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot de toenemende marktprotectie, die de wereldhandel voor grote uitdagingen plaatst.

Het is de taak van Belapom om deze samen met de keten aan te pakken, en dit via een efficiënte samenwerking met onze nationale en Europese organisaties. Hij wees daarbij ook op de rol van de op te richten Brancheorganisatie voor aardappelen in ons land.

Nieuwe raad van bestuur

Naast de verkiezing van een nieuwe voorzitter werd ook de raad van bestuur vernieuwd.

Namens de sectie handel zetelen : Marc Bauden, Ben Muyshondt, Bart Nemegheer, Marc Seru, Rik Tanghe en Heike Valcke.

Namens de sectie verwerking zetelen : Jan Clarebout, Yves De Vinck, Dirk Desloovere, Wim Lannoey, Carlo Mylle en Hannelore Raes.

Dit bestuur heeft een mandaat tot 2021.

FVPhouse event rond remote sensing en blockchain technologie.

Aansluitend aan de algemene vergadering van Belgapom vond een event plaats, dat samen met de partners van Belgapom in de FVPhouse koepel, Fresh Trade Belgium en Vegebe, werd opgezet i.s.m. VITO. Daarbij werd de aandacht gevestigd op het potentieel van remote sensing en big data – waarvan WatchITgrow een voorbeeld is voor de aardappelsector. Bart Deronde van VITO illustreerde dat de opvolging via remote sensing van de teelt van aardappelen, groenten en fruit een potentieel bevat voor alle schakels in de keten.

Aansluitend wees Walter Stiers via een aantal voorbeelden op de mogelijkheden van de blockchain technologie voor de werking van de waardeketen. Zowel remote sensing als blockchain kunnen een belangrijk instrument vormen voor een efficiënte verzekering.​


16/03/2018

Recordinvesteringen in de Belgische aardappelverwerking ook in 2017 bevestigd: productiecijfers opnieuw toegenomen

2016 was voor de Belgische aardappelverwerking een absoluut recordjaar en deze cijfers worden ook in 2017 bevestigd, aldus Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

De voorbije jaren ontpopte de Belgische aardappelsector zich tot een van de snelste groeiers in de Belgische agro-voedingsketen. Mede door de belangrijke investering in capaciteit en kwaliteit werd deze tendens in 2017 verder gezet. Zo werd vorig jaar in ons land 4,57 miljoen ton aardappelen (+ 3,6 %) verwerkt tot friet, chips, kroketten, vlokken, granulaten en andere aardappelproducten.

Een opvallend cijfer is de uitzonderlijke stijging van andere producten dan friet (chips, kroketten, pureeproducten, vlokken, … ), die van 468.513 naar 690.159 ton evolueerden (+ 47,5%). Het aandeel van diepgevroren en gekoelde friet steeg van 1,91 naar 1,99 miljoen ton (+ 4,3 %). Daarbij springt ook een daling van het aandeel gekoelde friet met 3,5 % in het oog.

Voor het seizoen 2017-2018 tonen statistieken met 5,11 miljoen ton aardappelen een absolute recordoogst voor ons land. Deze stijging is het resultaat van een toegenomen aardappelareaal, de variëteitskeuze en de invloed van de weersomstandigheden. Belgapom wijst erop dat de gepubliceerde cijfers voor 2017 twee aardappelseizoenen (2016-2017 en 2017-2018)overspannen.

Maar wat het optimisme in de sector  zeker onderbouwt is de bevestiging van het met meer dan 305 miljoen Euro gevestigde record aan investeringen in de Belgische aardappelverwerking. Dit bedrag werd in 2017 bijna geëvenaard (-1,3 %). Ook de tewerkstelling in deze sector kende opnieuw een groei met 7,1 % (totaal van 4.410 eenheden).

België blijft trouwens met 2,2 miljoen ton in 2017 veruit de grootste exporteur van diepvriesaardappelen ter wereld. Ook het aandeel van derde landen hierin nam verder toe.

Promotie …

Vorig jaar op de vooravond van de nationale feestdag hebben alle bevoegde overheden de frietkotcultuur erkend als nationaal immaterieel cultureel erfgoed. Prins Laurent van België verleende bij die gelegenheid het mandaat van “ambassadeur van de Belgische frietkotcultuur in het buitenland” aan James Bint, de bekende stripfiguur die naar analogie met zijn homoniem ‘James Bond’ over een ‘license to fry’ beschikt.

Met deze James Bint-figuur werd vorig jaar de promotiecampagne voor ‘Belgian fries, from the heart of Europe’ in Zuid-Oost-Azië opgestart. Via beursdeelnames en persevents trachten de Belgische producenten van friet de authenticiteit en kwaliteit van de Belgische friet aan te tonen in deze snel groeiende markt van 557 miljoen consumenten. Op vandaag komt het aanbod van aardappelproducten in Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, Maleisië en Thailand immers vooral vanuit Noord-Amerika.

De campagne – met de steun van de Europese Commissie – wordt uitgevoerd door VLAM in samenwerking met APAQ-W, FIT en AWEX en loopt verder in 2018 en 2019.

Zo staan binnenkort acties in Singapore, Manilla, Bangkok, Hanoi en Ho Chi Minhstad gepland.

In de week van 9-15 mei zal Central World Bangkok (één van de grootste shoppingcenters ter wereld) in het teken staan van de “real Belgian fries”. Gedurende één week zal men Belgische frietjes laten degusteren en tijdens het weekend van 11 tot 13 mei zal de bekende Belgische friturist Eddy Cooremans ter plaatse de frietjes bakken en aanprijzen. Tevens zal een real-life James Bint met zijn tekstballonnen voor extra animatie zorgen. Deze actie wordt ook gekoppeld aan social media en B2B events.

… en opkomend protectionisme

Maar aan de andere kant van de wereld steekt ook een bedreiging de kop op. Ook de Belgische (en Europese) friet dreigt het slachtoffer te worden van protectionistische reflexen, die de internationale handel bedreigen.

Na onterechte antidumpingmaatregelen vanuit de Braziliaanse overheid (de juridische klacht die de Europese bedrijven hiertegen neergelegd hebben is nog steeds in behandeling), wordt binnenkort ook een beslissing verwacht over een gelijkaardige case door de Colombiaanse overheid. Het dossier lijkt een “kaas met gaten” (wat ook door de Europese Commissie bevestigd werd), maar toch kan een politieke interpretatie leiden tot nieuwe onterechte invoerheffingen. Helaas lijken deze dossiers ook andere Zuid-Amerikaanse landen aan het denken te zetten om ook hierop in te zetten, al ontbreekt hiervoor alle rechtsgrond.

Belgapom en zijn Europese federatie EUPPA hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om nog meer druk te zetten om een einde te stellen aan dergelijke praktijken, waarbij men blijkbaar zelfs niet terugschrikt om het dossier ‘en route du parcours’ te vervalsen.

Duurzame groei

De Belgische aardappelketen heeft de vlucht vooruit gekozen om de duurzaamheid van de nationale aardappelproductie, -handel en -verwerking te verzekeren via verdere vormen van samenwerking via de op te richten Brancheorganisatie aardappelen, die men t.g.v. Interpom Primeurs (25-27 november 2018) boven de doopvont wil houden.

Daarnaast krijgen ook projecten tot internationale samenwerking binnen de aardappelketen in ontwikkelingslanden de steun van de Belgapom. Denken we daarbij aan het project Coalición Chuño van TRIAS i.s.m. een aantal andere partners als ILVO, VTI, VLTI en Rotary Torhout, waarbij ingezet wordt op de bouw van de eerste artisanale Chuñofabriek ter wereld in Peru (een eeuwenoude vriesdroogtechniek voor aardappelen). Dit project zal trouwens tijdens het World Potato Congress in Cuzco als een voorbeeld van ontwikkelingshulp via de aardappelteelt voorgesteld worden (27-31 mei 2018).